El sector de la seguretat privada està format per: Vigilants de seguretat, amb les especialitats d'escorta privat i vigilant d'explosius, guardes rurals, amb l'especialitat de guardapesques marítims i guardes de caça, caps de seguretat, directors de seguretat, detectius privats, i altres (comandaments intermedis, instructors de tir, formadors de seguretat privada, etc)

Vigilants de seguretat

Són agents privats depenent d'empreses de seguretat habilitades pel ministeri de l'interior.
Es la figura mes reconeguda pel ciutadà, en el mon de la seguretat privada.

Aquest personal esta vinculat a les forces i cossos de seguretat servint com a complement de la seguretat pública, encarregant-se de la protecció de béns i persones en els establiments on presten els seus serveis.


En determinats serveis poden portar armes de foc i/o altres elements de defensa que els autoritzin. 
Les seves funcions estan regulades a la llei 5/2014 de seguretat privada.


Funcions

·Exercir la vigilància i protecció de béns, establiments, llocs i esdeveniments, tant privats com a públics, així com la protecció de les persones que puguin trobar-se en els mateixos, duent a terme les comprovacions, registres i prevencions necessàries per al compliment de la seva missió.

·Efectuar controls d'identitat, d'objectes personals, paqueteria, mercaderies o vehicles, inclòs l'interior d'aquests, en l'accés o a l'interior d'immobles o propietats on prestin servei, sense que, en cap cas, puguin retenir la documentació personal, però sí impedir l'accés a aquests immobles o propietats.
La negativa a exhibir la identificació o a permetre el control dels objectes personals, de paqueteria, mercaderia o del vehicle facultarà per impedir als particulars l'accés o per ordenar-los l'abandó de l'immoble o propietat objecto de la seva protecció.

·Evitar la comissió d'actes delictius o infraccions administratives en relació amb l'objecte de la seva protecció, realitzant les comprovacions necessàries per prevenir-los o impedir la seva consumació, havent d'oposar-se als mateixos i intervenir quan presenciessin la comissió d'algun tipus d'infracció o anàs precisa la seva ajuda per raons humanitàries o d'urgència.

·En relació amb l'objecte de la seva protecció o de la seva actuació, detenir i posar immediatament a la disposició de les Forces i Cossos de Seguretat competents als delinqüents i els instruments, efectes i proves dels delictes, així com denunciar als qui cometin infraccions administratives.
No podran procedir a l'interrogatori d'aquells, si ben no es considerarà com tal l'anotació de les seves dades personals per a la seva comunicació a les autoritats. El que es disposa anteriorment s'entén sense perjudici dels supòsits en els quals la Llei d'Enjudiciament Criminal permet a qualsevol persona practicar la detenció.

·Protegir l'emmagatzematge, recompte, classificació, transport i dispensat de diners, obres d'art i antiguitats, valors i altres objectes valuosos, així com el manipulat d'efectiu i altres processos inherents a l'execució d'aquests serveis.

·Dur a terme, en relació amb el funcionament de centrals receptores d'alarmes, la prestació de serveis de verificació personal i resposta dels senyals d'alarmes que es produeixin.
A més, en el cas dels serveis de gestió d'alarmes, a càrrec d'operadors de seguretat, també podran realitzar les funcions de recepció, verificació no personal i transmissió a les Forces i Cossos de Seguretat dels senyals d'alarma, relatives a la seguretat i protecció de persones i béns.

Els vigilants de seguretat es dedicaran exclusivament a les funcions de seguretat pròpies, no podent simultanejar-les amb unes altres no directament relacionades amb aquelles.


Especialitats de vigilant de seguretat

vigilants d'explosius

·Correspon als vigilants d'explosius, que hauran d'estar integrats en empreses de seguretat, la funció de protecció de l'emmagatzematge, transport i altres processos inherents a l'execució d'aquests serveis, en relació amb explosius o altres objectes o substàncies perilloses que reglamentàriament es determinin.

escortes privats

Són funcions dels escortes privats l'acompanyament, defensa i protecció de persones determinades, o de grups concrets de persones, impedint que siguin objecte d'agressions o actes delictius.
La defensa i protecció a prestar ha d'estar referida únicament a la vida i integritat física i a la llibertat de les persones objecto de protecció.Descarga
Llei 5/2014, de 4 d'abril de Seguretat Privada
BOE-A-2014-3649-C llei de seguretat priv
Documento Adobe Acrobat 733.7 KB