Caps de seguretat

En l'àmbit de l'empresa de seguretat en la plantilla de la qual estan integrats, correspon als caps de seguretat l'exercici de les següents funciones:
L'anàlisi de situacions de risc i la planificació i programació de les actuacions precises per a la implantació i realització dels serveis de seguretat privada.la organització, direcció i inspecció del personal i serveis de seguretat privada.

La proposada dels sistemes de seguretat que resulten pertinents, i el control del seu funcionament i manteniment, podent validar-los provisionalment fins a tant es produeixi la inspecció i autorització, si escau, por parteix de l'Administración.el control de la formació permanent del personal de seguretat que d'ells depengui, i la proposta de l'adopció de les mesures o iniciatives adequades per al compliment d'aquesta finalidad.

La coordinació dels diferents serveis de seguretat que d'ells depenguin, amb actuacions pròpies de protecció civil en situacions d'emergència, catàstrofe o calamitat pública.

La garantia de la col·laboració dels serveis de seguretat con els de les corresponents dependències de les Forces i Cossos de Seguridad.

La supervisió de l'observança de la normativa de seguretat privada aplicable.

La responsabilitat sobre la custòdia i el trasllat d'armes de titularitat de l'empresa a la qual pertanyi, d'acord con la normativa d'armes.