Detectius privats

Els serveis de recerca privada, a càrrec de detectius privats, consistiran en la realització dels esbrinaments que resultin necessàries per a l'obtenció i aportació, per compte de tercers legitimats, d'informació i proves sobre conductes o fets privats relacionats amb els següents aspectes:
Els relatius a l'àmbit econòmic, laboral, mercantil, financer i, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que es desenvolupi als domicilis o llocs reservats.

L'obtenció d'informació tendent a garantir el normal desenvolupament de les activitats que tinguin lloc en fires, hotels, exposicions, espectacles, certàmens, convencions, grans superfícies comercials, locals públics de gran concurrència o àmbits anàlegs.
La realització d'esbrinaments i l'obtenció d'informació i proves relatives a delictes només perseguiblesa instàncies de part per encàrrec dels subjectes legitimats en el procés penal.

En l'exercici de les seves funcions, els detectius privats vindran obligats a: Confeccionar els informes de recerca relatius als assumptes que tinguessin encarregats. Assegurar la necessària col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat quan les seves actuacions professionals es trobin relacionades amb fets delictius o que puguin afectar a la seguretat ciutadana.
Ratificar el contingut dels seus informes de recerca davant les autoritats judicials o policials quan anassin requerits per a això.