Directors de seguretat

El Director de Seguretat és la figura del màxim responsable de la seguretat d'una Empresa o Organisme, tant públic com a privat, en la qual estigui constituït un Departament de Seguretat.

En relació amb l'empresa o entitat en la qual prestin els seus serveis, correspon als directors de seguretat l'exercici de les següents funcions:
L'organització, direcció, inspecció i administració dels serveis i recursos de seguretat privada disponibles.

La identificació, anàlisi i avaluació de situacions de risc que puguin afectar a la vida i integritat de les persones i al patrimoni.

La planificació, organització i control de les actuacions precises per a la implantació de les mesures conduents a prevenir, protegir i reduir la manifestació de riscos de qualsevol naturalesa amb mitjans i mesures precises, mitjançant l'elaboració i desenvolupament dels plans de seguretat aplicables.

El control del funcionament i manteniment dels sistemes de seguretat privada.

La validació provisional, fins a la comprovació, si escau, per part de l'Administració, de les mesures de seguretat referent a la seva adequació a la normativa de seguretat privada.

La comprovació que els sistemes de seguretat privada instal·lats i les empreses de seguretat privada contractades, compleixen amb les exigències d'homologació dels organismes competents.

La comunicació a les Forces i Cossos de Seguretat competents de les circumstàncies o informacions rellevants per a la seguretat ciutadana, així com dels fets delictius dels quals tingui coneixement en l'exercici de les seves funcions.

La interlocució i enllaç amb l'Administració, especialment amb les Forces i Cossos de Seguretat, respecte de la funció de seguretat integral de l'entitat, empresa o grup empresarial que els tingui contractats, en relació amb el compliment normatiu sobre gestió de tot tipus de riscos.

Les comprovacions dels aspectes necessaris sobre el personal que, per l'exercici de les funcions encomanades, precisi accedir a àrees o informacions, per garantir la protecció efectiva de la seva entitat, empresa o grup empresarial.