Guardes rurals

El guarda rural treballa l'àmbit de la seguretat privada en el mitjà natural on estigui contractat, podent realitzar els seus serveis des d'e un parc natural protegit, àrea privada de caça, una finca privada, un ajuntament etc
El Guarda Rural (amb especialitats: caça i pesca) ha de disposar d'un TIP concedit pel Ministeri de l'Interior, i haurà d'exercir les seves funcions vestint el corresponent uniforme i ostentant els distintius que li siguin preceptius .
En l'actualitat, les seves funcions han anat adaptant-se als temps i legalment poden prestar serveis amb armes de foc si la subdelegació de govern ho autoritza.


Funcions

Les funcions dels guardes rurals són comunes al les dels vigilants de seguretat. Però els guardes rurals, a més a més en tenen algunes especifiques. A continuació es detallen en tres grups les funcions principals:

Funcions de seguretat: Sistemes de patrulla per a la protecció dels béns i dissuasió de persones que poguessin cometre algun delicte o infracció administrativa en les instal·lacions o terrenys a vigilar. Intervencions de control, detenció i actuacions en cas de delicte, posant a la disposició de les Forces i Cossos de Seguretat als delinqüents i instruments, efectes i proves dels delictes. Cerca d'indicis delictius. Fer controls i vigilàncies especials.

Funcions de naturalesa forestal: Prevenció i ajuda a l'extinció d'incendis forestals. Participar en els dispositius de protecció civil que s'activin a la zona on desenvolupen llurs funcions 

Funcions de naturalesa mediambiental: Vetllar per que no es produeixi cap tipus de delicte i especialment contra els delictes en els recursos naturals i el medi ambient i els relatius a la protecció de la flora i fauna.
Col·laboració en l'execució i seguiment de plans tècnics mediambientals, l'auxili als agents de protecció de la naturalesa en la conservació dels ecosistemes i de les espècies de la flora, pesca i fauna silvestres.


Els Guardes rurals per poder prestar serveis amb armes, hauran d'obtenir llicència C en la forma prevista en el Reglament d'Armes. Les armes de foc específiques dels guardes rurals seran les armes llargues ratllades de repetició, concebudes per usar amb cartutxeria metàl·lica, apta per utilitzar amb arma curta, de calibre 6,35, 7,65, 9 mm curt, 9 mm parabellum, 9 mm llarg, 22LR, 22 Magnum, 38 especial i 357 Magnum.

Els Guardes rurals poden desenvolupar el seu treball contractat tant per una entitat pública, com pot ser un ajuntament fins a un propietari d'una finca, coto, etc., per la qual cosa alguns dels seus serveis més freqüents són: Vedats de caça i mitològics Finques rurals privades Grups de propietaris de finques i masies rurals Maquinària agrícola i obra Ajuntaments Zones marítimes protegides amb fins pesquers Hípiques Càmpings Fruites i horta Urbanitzacions rurals Finques de turisme rural Zones naturals protegides Centrals eòliques Vies fèrries Estructures d'energia alternativa i solar Establiments d'agricultura I en general tot el que es troba en zona rural.

Alguns serveis que ofereixen els guardes rurals són:
Control d'accessos. Vigilància perimetral. Servei d'acudeixi d'alarmes. Servei d'acudeixi a emergències. Rondes de vigilància. vigilància i control de caça i pesca. Custòdia de claus Patrulles de vigilància amb postes de control. Redacció de denúncies. Identificacions. Cens d'espècies cinegètiques. Operatius anti-furtius. Mitjans Operatius de visió nocturna. Possibilitat de prestació de serveis amb armes de foc. Suport operatiu immediat, amb diferents cossos policials. Prevenció en comissió de delictes. Vigilància i control de béns Mobles i immobles. Prevenció d'incendis Espais naturals protegits. Abocaments. EtcEspecialitats del guarda rural

guardapesques marítim

El guarda de Caça i pesca fluvial és l'encarregat en la gestió cinegètica, control i vigilància tant en els vedats de caça, com en els vedats de pesca fluvial a Espanya, és especialitat del Guarda rural i pertany al personal de seguretat privada.

Les seves funcions són: Inspecció als caçadors sobre documentació i armes.Control del furtivisme.Repoblacions cinegètiques.Protecció de la caça en època de veda davant dels caçadors.Sacrifici d'animals i caps de bestiar en cas de declaració oficial d'epizoòtia.Control de predadors.Preparació de munteries i esperes nocturnes.Col·locació d'encanyat per funcions dissuasives.Prevenir i impedir qualsevol tipus de falta o delicte dins del vedat tenint col·laboració directa amb les forces i cossos de seguretat, en els casos previstos. Guardapesques marítim

guarda de caça

El guardapesques Marítim és l'encarregat de la vigilància i control de la pesca en els establiments d'aqüicultura i zones marítimes protegides amb fins pesquers. És una de les especialitats del Guarda Particular del Camp.

Les seves funcions són: Control del furtivisme. Inspecció als pescadors sobre documentació i estris de pesca marítima. Protecció i vigilància del domini públic marítim-terrestre.Control de la pesca marítima de recreació, en el nombre de captures, manera de pesca i documentació. Prevenir i impedir qualsevol tipus de falta o delicte en la zona costanera sota la protecció del guardapesques, tenint col·laboració directa amb les forces i cossos de seguretat, en els casos previstos.