Manifest per la seguretat privada

Més de 14.000 professionals de la seguretat privada treballen a Catalunya sense una legislació adequada. Volem que la Generalitat assumeixi plenes competències en aquesta matèria per poder atacar els problemes que el sector arrossega i que a l'hora de fer-ho tingui en compte els 10 punts següents.
1. Volem que les empreses de seguretat i les empreses o administracions públiques contractants d'aquests serveis signin un codi de bones pràctiques. Que garanteixi que no es produeixin pràctiques negligents a l'hora d'efectuar les operatives de servei, que s'aplica la llei, la cadena de comandament i que es respecta el conveni col·lectiu, contribueixi a l'assoliment d'un nivell més alt de qualitat en la prestació del serveis de vigilància i seguretat, potenciar la dignitat professional del personal, igualtat laboral, la formació professional, la promoció laboral i la conciliació de la vida laboral i familiar.
2. Volem que la generalitat assoleixi al 100% la competència de seguretat privada. Considerem imprescindible que la Generalitat disposi de competències reals i efectives en matèria de seguretat privada per dotar de coherència el model de seguretat de Catalunya, tal com ja ha plantejat en dos ocasions el Síndic de Greuges de Catalunya. En la mesura en què la seguretat privada substitueix o complementa la seguretat pública, és lògic tenir-ne la competència. En aquest sentit pensem que millorarien les nostres condicions laborals amb una nova legislació que tingués en compte els punts d'aquest manifest. Cal iniciar les gestions per aconseguir el traspàs de la competència a la Generalitat, que és podria aconseguir a partir de l'aplicació de l'article 150.2 de la Constitució.
3. Volem tenir la condició d'agents de l'autoritat a l'exercici de les nostres funcions. Catalunya va ser pionera a equiparar vigilants i revisors amb el mateix caràcter d'agents de l'autoritat en l'àmbit del transport públic en casos d'agressions. L'anomenada llei ómnibus atorga al personal de seguretat privada que presti serveis per garantir la seguretat en les infraestructures i els serveis de transport públic "la condició d'agent de l'autoritat com a col·laborador dels cossos policials". Encara que portat a la pràctica, queda en mans dels jutges establir que casos es considera atemptat a agent de l'autoritat o no, ja que encara no està vigent un reglament que desplegui aquest concepte. L'audiència de Barcelona va denegar que els funcionaris de TMB i els vigilants de seguretat privada de TMB, exercint funcions de vigilància i seguretat de les seves instal·lacions i serveis, puguin "reunir la categoria subjectiva d'agents de l'autoritat". En opinió de la sala, la llei del 2011 que equipara el personal dels ferrocarrils amb els agents de l'autoritat ho fa solament "en el sentit objectiu de policia administrativa, però no en el subjectiu d'actuació policial".
Els vigilants de seguretat en transports públics a Catalunya tenen la consideració d'agents de l'autoritat com a policia administrativa des del 2011, i l'experiència ha sigut molt positiva aquests 6 anys serveixen per veure com a estat la prova i pensem que es una garantia més, per que es pugui implementar a la resta de vigilants de seguretat i guardes rurals. Recordem, que per la naturalesa de les nostres funcions, patim constants agressions i que prestem serveis fonamentals a la societat i cal protegir als vigilants per què ells puguin protegir als ciutadans. Hem d'avançar cap al model de seguretat privada que tenen altres països avançats i prendre consciència de l'importància d'un col·lectiu de més de 14.000 professionals que vetllem per la seguretat privada a Catalunya i col·laborem amb els cossos policials per al manteniment de l'ordre i la seguretat al nostre país.
Així mateix volem recordar a l'executiu que les empreses fa un temps enrere defensaven els vigilants als judicis, ja que com el vigilant de seguretat és un representant legal de l'empresa, les empreses deuen defensar-ho amb els seus advocats però això han deixat de fer-ho. La nostra proposta, a més de tenir la condició d'agents de la autoritat, és que sigui d'obligat compliment la defensa jurídica dels vigilants de seguretat i del personal de seguretat privada pels advocats de les empreses de seguretat privada.
4. Volem rebre més formació La formació professional suposaria un increment d'hores formatives amb relació amb el curs tradicional de vigilant de seguretat i les seves especialitats, així com el curs de guarda rural i les seves especialitats. La creació d'un grau mitja que habilités per a l'exercici d'activitats de seguretat privada com a vigilant de seguretat i les seves especialitats i altre equivalent per habilitar als guardes rurals i les seves especialitats suposaria millorar el servei d'aquests professionals a la ciutadania i seria la garantia d'una formació rigorosa, i en aquest sentit, pensem que el millor centre on realitzar aquesta formació seria l'institut de seguretat pública de Catalunya.
5. Volem millors mitjans d'autoprotecció Si bé l'informe de març del 2017 sobre seguretat privada del Síndic de Greuges ja recomanava la dotació d'armilles antibales i altres elements per la protecció dels vigilants, a aquest manifest demanem també modernitzar les armes de foc que actualment porten els vigilants (revòlver 38) per pistola semiautomàtica 9 mm, i l'actual defensa reglamentaria de 50 cm per una defensa extensible (més eficaç en cas de haver de defensar-se d'una agressió i menys agressiva visualment per als ciutadans al ser de dimensions reduïdes). Cal tenir en compte la naturalesa de les nostres funciones i els riscos reals als que ens enfrontem. La seguretat privada és una peça clau per la protecció de les persones que es troben als metros, centres comercials, esdeveniments, etc i per poder donar seguretat als demès, primer s'ha de tenir. Un vigilant sense la deguda protecció, no pot oferir protecció als altres. L'actual problemàtica internacional de risc d'atemptat fa necessari que tots els serveis conflictius i infraestructures crítiques on hi ha vigilants, aquests estiguin armats.
6. Volem treballar amb seguretat als serveis conflictius i infraestructures crítiques. Volem transmetre el que possiblement sigui una realitat silenciosa: La inseguretat dels vigilants al trobar-se sols a serveis perillosos. Demanem que es protegeixi l'integritat física del personal que ha de vetllar per la seguretat dels demès. Recordem que hi ha agut diferents mobilitzacions per l'alt índex d'agressions a vigilants, sobretot a serveis ferroviaris. Necessitem operatives que no posin els interessos econòmics davant de la seguretat de les persones, i que els vigilants o guardes rurals que prestin serveis a serveis catalogats com a conflictius i els serveis a infraestructures crítiques, realitzin el servei en binomi i no sols per seguretat.
7. Volem una millor coordinació i relació amb la policia de la generalitat i les policies locals Molt a veure amb aquest punt, és el punt 2 i 4. Necessitem que hi hagi més col·laboració i companyonia. Per tal d'afavorir-la proposem fer junts seminaris, cursos i altra formació que ofereixi l'ISPC. Dotar als vigilants d'un telèfon directe (no el 112) per avisar de les intervencions que es realitzin i consultes relacionades amb la seguretat, (dni amb cerca i captura, matrícules de vehicles robats, informacions d'interès, etc).
Volem que per cada any prestat complert com a vigilant de seguretat o guarda rural, es tingui en compte a l'hora de fer oposicions als cossos policials, per l'experiència adquirida en el camp de la seguretat. Potenciar la col·laboració en general, en relació a l'informació, la formació, i les intervencions de caràcter policial.
8. Intrusisme laboral El col·lectiu de vigilants de seguretat es compromet a sol·licitar a l'Executiu les pertinents sancions i impediments laborals que contempla la legislació vigent per protegir al ciutadà i lluitar contra l'intrusisme. Volguéssim informar de primera mà sobre aquest tema tan important i que es compleixin les diferents formes d'actuacions perquè sigui realitzat tant per la via civil com la penal i amb les diferents campanyes d'informació radio, televisió, premsa i diferents mitjans que es crea oportú per a la conscienciació cap a la ciutadania. Sol·licitem que s'expliqui a la ciutadania les funcions de l'agent de seguretat i les seves especialitats sobre els riscos als quals s'exposen. Les principals fonts d'intrusisme són la dels auxiliars, ordenances, controladors, conserges, porters, inclusivament porters de discoteques a causa de les seves intervencions en vigilància i de seguretat, altres diferents tipus de contractes que finalment acaben realitzant funcions de vigilància i de seguretat. La nostra proposta seria demanar que no treballés personal no capacitat ni habilitat en les empreses que realitzin funcions de seguretat encobertes en labors de serveis. Que es sancioni a les empreses de serveis o seguretat que incompleixin la legislació vigent en matèries de seguretat i vigilància, així com als clients que contractin els serveis d'aquestes empreses. Que s'endureixin les sancions als infractors en matèries de seguretat. Que se'ls obligui a les Empreses de Seguretat a involucrar-se a eradicar l'intrusisme professional, que actuïn de la forma que considerin a donar coneixement a les autoritats d'aquests llocs on a vegades han prestat servei de seguretat i ho han perdut per empreses que han abaratit el servei de forma temerària per substituir al personal habilitat per no habilitat. Molt a veure amb aquest punt, està l'apartat 9 d'aquest manifest, que contribuiria positivament per al reconeixement de la ciutadania de la figura de l'agent de seguretat.
9. Nova imatge Després d'haver aconseguit el punt 2, el fet de canviar d'administració i passar a estar legislats per la Generalitat, trobem necessari un canvi d'imatge del sector, d'acord amb el canvi de model cap al model de seguretat que Catalunya necessita.
Directament relacionat amb la millora de la formació i l'assoliment d'un paper més important al sistema de seguretat de Catalunya, es necessari que aquests nous agents de seguretat siguin perfectament distingits pels ciutadans de forma inequívoca, amb una nova placa, uniformitat única, còmode, segura i moderna. Per tal d'unificar l'imatge d'un col·lectiu disgregat, a vegades amb uniformes semblants als del cossos de seguretat, proposem aquesta uniformitat (visible a la web www.seguretatcatalunya.com) per diferenciar-ne perfectament els agents dels cossos policials i a l'hora respectar la publicitat de les empreses de seguretat, mantenint la possibilitat que es portin 2 emblemes de l'empressa, un a cada braç amb l'emblema de l'empresa.
Informant correctament als ciutadans, amb la nova placa reglamentaria al pit a la part Esquerra i la paraula agent de seguretat i el seu numero a l'esquena, així com un color diferenciat al dels cossos policials.

10. Volem negociar un nou conveni col·lectiu.

Necessitem un conveni col·lectiu d'acord als riscos i responsabilitats que tenim els vigilants de seguretat i les seves especialitats i els guardes rurals i les seves especialitats. Volem que per part de l'administració s'estableixi uns límits mínims de sou que totes les empreses hagin de respectar. Un 11,2% dels treballadors de Catalunya viuen al llindar de la pobresa, i el personal de seguretat privada es troba dins d'aquest macabre marge, amb sous que no arriben als 1000 euros no es pot viure dignament i això aboca a la baixa motivació i consegüentment al baix rendiment i un pitjor servei als ciutadans de Catalunya, que estàn protegits per uns professionals de la seguretat qualificats, però desmotivats i amb problemes econòmics, explotats per empreses que cerquen els màxims diners trepitjant els drets dels treballadors i fen-los fer infinitat d'hores extres, posant en risc la seguretat del lloc on l'agent desenvolupa les seves funcions.